poznaj nasze stowarzyszenie

Dołącz do Nas

Dlaczego warto zostać członkiem zwyczajnym STORM?

Warto zostać członkiem zwyczajnym STORM, gdy:

 • Chcesz mieć wpływ na kształtowanie  rozwiązań systemowych procesu informatyzacji ochrony zdrowia w zakresie zarówno prawa, organizacji jak i standardów technicznych lub technologicznych; Ministerstwo Zdrowia, Centrum Systemów Informacyjnych Ochrony Zdrowia i Narodowy Fundusz Zdrowia korzystają i uwzględniają stanowisko STORM i uwagi członków STORM, jako ekspertów/konsultantów
 • Chcesz być uczestnikiem pasjonujących dyskusji na temat rozwoju systemów informacyjnych/informatycznych w ochronie zdrowia na forum internetowym STORM lub podczas seminariów STORM; dotychczas zaproszenia na nasze seminaria przyjmowały osoby zajmujące się kluczowymi projektami w Ministerstwie Zdrowia, Centrali NFZ i CSIOZ
 • Chcesz poznać ciekawych ludzi z branży IT w ochronie zdrowia

Dlaczego do STORM należą firmy producenci oprogramowania jako członkowie wspierający?

Członkiem wspierającym – osobą prawną może być jedynie firma – producent oprogramowania spełniający warunki określone w Statucie. Poprzez swoich przedstawicieli nie ma ona stanowiącego wpływu na działania Stowarzyszenia. Jednakże Zarządy tych firm, w ramach przyjętej polityki społecznej odpowiedzialności biznesu, widzą potrzebę wsparcia organizacji społecznych, które  mogą kompetentnie wspomagać tworzenie dobrych rozwiązań systemowych. W tej zakładce przedstawiono praktyczne informacje (warunki, zasady i procedury) jak zostać członkiem STORM zwyczajnym lub wspierającym zgodnie z jego Statutem.

Aktualni Członkowie Wspierający STORM:

eZOZ Sp. z o.o.

Nexus Polska Sp. z o. o.

Polski Komitet Normalizacyjny

Top View Photo Of People Near Wooden Table
zostań członkiem StormU. pobierz odpowiedni formularz wypełnij i wyślij

Dołącz do Nas

Jak zostać Członkiem Zwyczajnym

Warto zostać członkiem zwyczajnym STORM, gdy:

 • Spełnia wymogi określone w ustawie prawo o stowarzyszeniach i chce dążyć do celów, jakie stawia sobie Stowarzyszenie
 • Wspiera działalność Stowarzyszenia lojalną, uczciwą i honorową postawą, bierze czynny udział w działaniach Stowarzyszenia
 • Została przyjęta w poczet członków zwyczajnych zgodnie regulacjami Stowarzyszenia
 • Opłaci wpisowe
 • Opłaca składki

Zasady przyjęcia w poczet członków zwyczajnych  Stowarzyszenia określa §5 ust. 1 pkt. b) Statutu. W poczet członków zwyczajnych STORM przyjmuje Zarząd na podstawie złożonej deklaracji członkowskiej. W przypadku odmowy kandydatowi przysługuje odwołanie do Walnego Zgromadzenia Członków, którego decyzja jest ostateczna.

Procedura przyjęcia/odmowy przyjęcia w poczet członków zwyczajnych Stowarzyszenia przedstawia się następująco:

 • Kandydat pobiera formularz deklaracji ze strony internetowej www.storm.org.pl – zakładka: Dołącz do nas/Deklaracje
 • Następnie wypełnia deklarację członkowską w zakresie:
  a) danych osobowych, w tym adresu e-mail do dalszej korespondencji,
  b) oświadczeń woli
 • Na tak wypełnionym formularzu kandydat musi uzyskać rekomendację 2 członków zwyczajnych STORM (wpis odręczny). Rekomendacja jest warunkiem koniecznym przyjęcia deklaracji
 • Kandydat przesyła jednocześnie wypełnioną deklarację:
  a) oryginał – listem zwykłym na adres Stowarzyszenia:  02-034 Warszawa, ul. Wawelska 5, można dodać w nawiasie dopisek: Budynek CMS lub Budynek Centrum Medycyny Sportowej,
  b) scan – na adres e-mail: skarbnik@storm.org.pl
 • Zarząd podejmuje uchwałę w sprawie przyjęcia w poczet członków zwyczajnych albo odrzucenia kandydatury najpóźniej w ciągu 2 miesięcy od daty złożenia, za którą przyjmuje wcześniejszą datę z wymienionych w pkt. 4.
 • W przypadku pozytywnej decyzji Skarbnik w imieniu Zarządu przesyła scan uchwały o przyjęciu w poczet członków zwyczajnych na adres e-mail podany w deklaracji. Uchwała zawiera warunek, że wchodzi w życie po wpłaceniu wpisowego (200,00 zł) w ciągu 14 dni od otrzymania scanu uchwały. Wynika on z postanowienia §4 ust. 3 pkt. d) Statutu, który mówi, że członkiem zwyczajnym może zostać osoba, która opłaci wpisowe. Jeżeli wpisowe nie zostanie opłacone w zakreślonym terminie uchwała traci moc, o czym Skarbnik w imieniu Zarządu zawiadamia e-mail zainteresowanego. Jeżeli wpisowe zostanie opłacone – Skarbnik w imieniu Zarządu zawiadamia e-mail zainteresowanego wraz z informacjami zasadach dostępu do serwisu wewnętrznego STORM, możliwości wydrukowania wizytowek STORM, zasadach opłacania składek i innych sprawach organizacyjnych.
 • W przypadku negatywnej decyzji Skarbnik w imieniu Zarządu przesyła uchwałę, oryginał – listem poleconym na adres, a jej scan na adres e-mail podany w deklaracji, o odrzuceniu kandydatury zawierającą uzasadnienie. W takim przypadku zainteresowany ma prawo w terminie jednego miesiąca od daty jej doręczenia listem poleconym złożyć na ręce Zarządu pisemne odwołanie do Walnego Zgromadzenia. Odwołanie musi zostać przesłane listem poelconym na adres STORM, a jego scan e-mail na adres: skarbnik@storm.org.pl. Odwołanie musi zawierać  uzasadnienie. Walne Zgromadzenie rozpatruje odwołanie w czasie najbliższych obrad. Jego stanowiska jest w tej sprawie ostateczne.

Jak zostać Członkiem Wspierającym

Warto zostać członkiem Wspierającym STORM, gdy:

 • Zapewnia środki finansowe na realizację celów Stowarzyszenia
 • Udziela Stowarzyszeniu konsultacji merytorycznych lub prawnych
 • Promuje Stowarzyszenie w mediach, prasie i ogólnie rozumianej przestrzeni publicznej.
  Osoba prawna by zostać członkiem wspierającym stowarzyszenia musi spełniać następujące warunki dodatkowe
 • Zainteresowanie działalnością Stowarzyszenia i realizacją jego celów
 • Nie może pozostawać w sytuacji konfliktu interesów w odniesieniu do celów statutowych Stowarzyszenia
 • Być producentem oprogramowania informatycznego dla rynku medycznego, tzn. oprogramowanie tej osoby prawnej jest oferowane jednostkom opieki zdrowotnej i/lub działa w takich jednostkach
 • Zadeklarować na rzecz Stowarzyszenia pomocy finansowej lub rzeczowej. Zasady przyjęcia w poczet członków zwyczajnych  Stowarzyszenia określa §5 pkt. d) Statutu. W poczet członków zwyczajnych STORM przyjmuje Zarząd na podstawie złożonej deklaracji członkowskiej. Jego decyzja jest ostateczna

Zasady przyjęcia w poczet członków zwyczajnych  Stowarzyszenia określa §5 ust. 1 pkt. b) Statutu. W poczet członków zwyczajnych STORM przyjmuje Zarząd na podstawie złożonej deklaracji członkowskiej. W przypadku odmowy kandydatowi przysługuje odwołanie do Walnego Zgromadzenia Członków, którego decyzja jest ostateczna.

Procedura przyjęcia/odmowy przyjęcia w poczet członków zwyczajnych Stowarzyszenia przedstawia się następująco:

 • Kandydat pobiera formularz jednej z deklaracji  przyjęcia w poczet członków wspierających:
  a) albo osoby fizycznej,
  b) albo osoby prawnej (firmy IT)
  ze strony internetowej www.storm.org.pl – zakładka: Dołącz do nas/Deklaracje
 • Następnie wypełnia deklarację członkowską w zakresie:
  a) danych osobowych albo firmowych, w tym adresu e-mail do dalszej korespondencji,
  b) oświadczeń woli
 • Osoba fizyczna lub przedstawiciel osoby prawnej przesyła jednocześnie wypełnioną deklarację:
  a) oryginał – listem zwykłym na adres Stowarzyszenia:  02-034 Warszawa, ul. Wawelska 5, można dodać w nawiasie dopisek: Budynek CMS lub Budynek Centrum Medycyny Sportowej,
  b) scan – na adres e-mail: skarbnik@storm.org.pl
 • Zarząd podejmuje uchwałę w sprawie przyjęcia w poczet członków zwyczajnych albo odrzucenia kandydatury najpóźniej w ciągu 2 miesięcy od daty złożenia, za którą przyjmuje wcześniejszą datę z wymienionych w pkt. 4. Statut nie przewiduje odwołania od tej decyzji

Wpisowe i składki

200,00 zł 

wpisowe

200,00 zł 

aktualna składka członkowska na rok (*).

zostań członkiem StormU. pobierz odpowiedni formularz wypełnij i wyślij

Dołącz do Nas